تاریخ مشروطه ایران


Гео и язык канала: Иран, Фарси
Категория: Образование


www.kasravi-ahmad.blogspot.com

پاکدینی
@Pakdini
کتابخانه پاکدینی
@Kasravi_Ahmad
اینستاگرام
instagram.com/tarikhe.mashrute
کتاب سودمند
@KetabSudmand
پیام بما
@PakdiniHambastegibot
farhixt@gmail.com
آغاز کانال
t.me/tarikhe_mashruteye_iran/1


Гео и язык канала
Иран, Фарси
Категория
Образование
Статистика
Фильтр публикаций


🔶 ناصرالملک

❌ بدخواهان مشروطه

کسانی درشگفت خواهند شد که ما ناصرالملک را از بدخواهان مشروطه می‌شماریم. در حالی که دیگران او را یکی از پشتیبانان مهم مشروطه شمارده‌اند. چگونگی اینست که ناصرالملک در آغاز جنبش مشروطه‌خواهی از کسانی بود که بجلوگیری می‌کوشید و اینبود یک نامه‌ی بسیار درازی بآقای طباطبایی نوشته و چنین خواسته که او را از آن کوشش پشیمان گرداند و آن نامه در تاریخ مشروطه بچاپ رسیده. لیکن سپس چون مشروطه پیش رفت ناصرالملک نیز درمیان وزراء بوده و با مشروطه‌خواهان راه می‌رفته است و سپس نیز نایب‌السلطنه گردیده و در زمان این نایب‌السلطنگی بود که مجلس سوم بسته شده است.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 163 : شنبه 17 مرداد 1321.
🔶 علاءالملک

❌ بدخواهان مشروطه

علاءالملک یکی از درباریان نزدیک محمدعلی‌میرزا بود و در زمان استبداد کوچک از سوی او مأمور گردید که به پترسبورگ برود و درباره‌ی بازگزاردن لیاخوف در ایران گفتگو کند. چون برخی از روزنامه‌های آزادیخواه روس ببودن او در ایران و بکارهایش ایراد می‌گرفتند محمدعلی‌میرزا می‌ترسید امپراتور بسخن آنها گوش داده لیاخوف را از ایران بردارد و اینبود علاءالملک را بسفارت فرستاد که برود (درمیان دیگر کارهایش) بازماندن لیاخوف را از امپراتور درخواست کند و او رفت و در پترسبورگ نطقی کرد که روزنامه‌های فارسی در استانبول و هند نیز ترجمه کردند و در این نطق از لیاخوف ستایشهایی سرود و چنین گفت در ایران مشروطه‌خواهانی نبودند و نیستند بلکه چند دسته اشرار بودند که شاه آنها را از میان برداشت.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 162 : پنجشنبه 15 مرداد 1321.


🔶 ظِلُّ‌السّلطان

❌ بدخواهان مشروطه

ظل‌السلطان پسر ناصرالدین‌شاه بود و از زمان او در اسپهان و عراق [عجم] و خوزستان و آن پیرامونها فرمانروایی ، بلکه دستگاه پادشاهی داشت. ولی در سال نخست مشروطه مردم اسپهان او را نخواستند و با فشار مجلس از آنجا برداشته شد. لیکن ظل‌السلطان چون به تهران آمد باندیشه‌ی دیگری افتاد و آن اینکه با دست مشروطه‌خواهان بپادشاهی برسد و چون درمیان محمدعلی‌میرزا با مجلس کشاکش سختی می‌رفت خواست از آن فرصت بهره جوید. از اینرو بآزادیخواهان گرایش می‌نمود و برخی روزنامه‌ها نیز هواداری از او می‌کردند. یکی از علتهای دشمنی محمدعلی‌میرزا با مشروطه‌خواهان همین موضوع بود.

پس از بمباردمان مجلس ظل‌السلطان نیز به اروپا رفت. و سپس که آزادیخواهان تهران را بگشادند و محمدعلی‌میرزا برافتاد ظل‌السلطان نیز خواست به ایران بازگردد. ولی چون در سفر اروپا بدخواهیهایی با مشروطه نموده بود و از آنسوی سردار اسعد بختیاری او را کشنده‌ی پدر خود می‌دانست از اینرو به ایران راهش ندادند و دوباره به اروپا بازگردانیدند.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 160 : دوشنبه 12 مرداد 1321.


🔶 سران دَوَچی

❌ بدخواهان مشروطه

در سال 1326 [1287خ] که محمدعلی‌میرزا مجلس را بتوپ بست در تبریز هم در کوی دَوَچی ملایان و دیگران گرد آمدند و انجمنی بنام «اسلامیه» برپا کردند و تفنگچیان بسیاری از خود شهر و از سواران قره‌داغ و مرند که با دستور محمدعلی‌میرزا می‌آمدند گرد آوردند و با مشروطه‌خواهان بجنگ پرداختند. این عکس سران آن دستگاه را از رحیمخان و میرهاشم و مقتدرالدوله و حاجی‌ میرمناف و ضرغام و دیگران نشان می‌دهد.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 159 : یکشنبه 11 مرداد 1321.


🔶 ضرغام و ارشد

❌ بدخواهان مشروطه

ضرغام و ارشد دو تن از سرکردگان سوار قره‌داغ بودند که هر دو برادر بدلیری و جنگجویی نامبردار شده بودند و در جنگهایی که پس از بمباران مجلس درمیان محمدعلی‌میرزا برخاست این دو برادر با سواران خود بکمک نیروهای دولتی آمده در جنگها شرکت داشتند و بیشتر از دیگران بی‌باکی و دشمنی نشان می‌دادند.

عکس بالا آن دو برادر را با جمعی از تفنگچیان خودشان در همان روزهای جنگ تبریز نشان می‌دهد. آن که از دست راست نشسته ضرغام (محمدحسینخان) و آن که از دست چپ نشسته ارشد (سامخان) می‌باشد.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 158 : شنبه 10 مرداد 1321.


🔶 کامران‌میرزا

❌ بدخواهان مشروطه

یکی دیگر از بدخواهان مشروطه کامران‌میرزا نایب‌السلطنه را باید شمرد. این پسر ناصرالدین‌شاه و پدرزن محمدعلی‌میرزا بود. از زمان ناصرالدین‌شاه وزارت جنگ در دست این بوده ، و سپس چون مشروطه برخاست باز آن را از دست نداد و کابینه‌ها که بمجلس شناسانیده می‌شد او را وزیر جنگ می‌نامیدند در حالی که خود او بمجلس حاضر نمی‌شد. از آنسوی رفتارش همان رفتار زمان پیش بود. از اینرو مجلس او را از وزارت جنگ برانداخت و او یکی از بدخواهان مشروطه گردید که همیشه محمدعلی‌میرزا [را] بپافشاری در دشمنی با مجلس وامی‌داشت ، آزادیخواهان او را دشمن خود می‌شماردند.

در عکس مقابل آن که درمیانه ایستاده نایب‌السلطنه است. در دست چپ او آقابالاخان سردار افخم ایستاده که او نیز یکی از دشمنان مشروطه بشمار می‌رفت و همانست که در گیلان حکمران بود و چون گیلانیان بشورش برخاستند او را بکشتند.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 157 : پنجشنبه 8 مرداد 1321.


🔶 سالارالدوله

❌ بدخواهان مشروطه

یکی از بدنامترین دشمنان مشروطه سالارالدوله است. این شاهزاده کارهای بسیار سبکی دارد و باید گفت نه تنها بدخواه مشروطه بلکه بدخواه آبروی ایران نیز بوده. در سال 1329 [1290خ] که محمدعلی‌میرزا از راه استرآباد بخاک ایران بازگشت این نیز از راه کردستان درآمد و کردان و لران را بسر خود گرد آورده با یک انبوهی بسیاری تاراج‌کنان رو بسوی تهران گردانید و همچنان پیش می‌آمد تا در نزدیکیهای ساوه شکست خورده بازگردید. ولی پس از آن دو سال دیگر در کردستان و کرمانشاهان می‌زیست و هر زمان از جای دیگری سر درمی‌آورد و هرگاه که با سپاه دولت روبرو می‌شد می‌گریخت. بدینسان تا دیرگاهی مایه‌ی خونریزی و بی‌آبرویی بود تا سرانجام به بیگانگان پناهنده گردید و به اروپا رفت و گویا هنوز زنده می‌باشد.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 156 : چهارشنبه 7 مرداد 1321.


🔶 شعاع‌السلطنه

❌ بدخواهان مشروطه

یکی از بدخواهان مشروطه این شعاع‌السلطنه است. این پسر مظفرالدین‌شاه بود و از مشروطه که دست او و همه‌ی شاهزادگان را از ستمگری کوتاه می‌ساخت بدش می‌آمد اینبود پس از فیروزی آزادیخواهان از ایران بیرون رفت و در اروپا بود تا در سال 1329 [1290خ] که محمدعلی‌میرزا می‌خواست به ایران بازگردد با او همدستی و همراهی نمود و اینبود دارالشورا قانونی گذرانید که هر کس که محمدعلی‌میرزا را بکشد پنجاه‌هزار تومان و هر کسی که یکی از شعاع‌السلطنه و سالارالدوله را بکشد بیست‌و‌پنج‌هزار تومان باو داده می‌شود.

سپس نیز چون محمدعلی‌میرزا بازگشت در نتیجه‌ی توقیف املاک و پارک این شاهزاده بود که با روسیان رنجش پیدا شده و داستان شوم التیماتوم بمیان آمد و آن زیانها و آسیبها رخ داد.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 155 : سه‌شنبه 6 مرداد 1321.


🔶 مشیرالسلطنه

❌ بدخواهان مشروطه

یکی از بدخواهان بنام مشروطه این مشیرالسلطنه است. این یکی از وزیران محمدعلی‌میرزا بود و در زمان استبداد کوچک در باغشاه سروزیر گردید و در آن هنگام که میانه‌ی تبریز و استبدادیان جنگ می‌رفت رشته‌ی کارها در دست این مرد بود که با دلخواه و آرزو بنابودی مشروطه می‌کوشید. علت دشمنی این با مشروطه گذشته از درباری بودن تقدس‌مأبی بود. چون بملایان بستگی و دلبستگی داشت با تحریک آنان هرچه می‌توانست دشمنی با مشروطه دریغ نمی‌گفت.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 154 : یکشنبه 4 مرداد 1321.


🔶 قوام‌الملک شیرازی

❌ بدخواهان مشروطه

یکی از بدخواهان بنام مشروطه قوام‌الملک شیرازی بود. این مرد در شیراز با باز شدن انجمن مخالفت کرد و درمیان او و آزادیخواهان کشاکش و دشمنی سختی درگرفت و تا دیرگاهی نام او درمیان دشمنان آزادی بزبانها می‌رفت و سپس درمیانه زد و خوردی رفت و دو تن از علمای شیراز با دست کسان قوام کشته گردیدند. در نتیجه‌ی فشار مجلسْ محمدعلی‌میرزا ، قوام‌الملک را به تهران خواست ولی پس از چندی دوباره به فارس بازگردید و این بار با دست نعمت‌الله نام بروجردی که همچون عباس‌آقا کشنده‌ی اتابک خود را فدایی نامیده بود کشته گردید که کشنده خود را هم کشت.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 153 : شنبه 3 مرداد 1321.


🔶 میرهاشم دَوَچیی

❌ بدخواهان مشروطه

این میرهاشم یکی از کسانی بود که در تبریز در مشروطه‌خواهی پیشگام گردید و اینبود یک جایگاه بلندی در نزد مردم پیدا کرد. ولی اندکی نگذشت که بخیال چیرگی بدیگران افتاد و بدرفتاریها از او دیده شد و اینبود از تبریز بیرونش کردند که به تهران آمد. لیکن پس از چندی دوباره آزادیخواهان دلجویی نموده به تبریز بازگردانیدند و باز دیرگاهی با آزادیخواهان بودند تا دوباره بدشمنی برخاست و در تبریز دو کوی بزرگ دَوَچی و سُرخاب را با خود همدست گردانید. سپس در بنیاد گزاردن «اسلامیه» یکی از پیشگامان بود و در نتیجه‌ی این کارهایش پس از فیروزی آزادیخواهان و از تخت افتادن محمدعلی‌میرزا او را که از تهران گریخته بود در لواسان دستگیر کرده به تهران آوردند و در اینجا بدارش زدند.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 152 : پنجشنبه 1 مرداد 1321.


[نشسته‌ها : قراندوک میخائیل آلکساندرویچ (ولیعهد روس و برادر نکولا) و مظفرالدین‌شاه
ایستاده‌ها : 1 و 2ـ از درباریان روس 3ـ ارفع‌الدوله 4ـ اتابک 5ـ حکیم‌الملک 6ـ موثق‌الملک]

🔶 درباریان روسی و ایرانی

❌ بدخواهان مشروطه

در سال 1317 [1287خ] گفتگوی یک وامی بود که دولت ایران از انگلیس یا روس بگیرد و اتابک که در آن سال دوباره صدراعظم شده بود بسوی روسیان گرایید و بدستیاری ارفع‌الدوله سفیر ایران در پترسبورگ وامی از دولت روس بمبلغ 22 ملیون منات گرفته گمرکهای شمالی ایران را گرو گزاشت و از همان پول برداشته در همان سال شاه و وزیران بتماشای اروپا رفتند. این عکس یادگار همان سفر است که مظفرالدین‌شاه را با برادر امپراتور نیکولا تزار روس (که آن زمان ولیعهدش بود) با اتابک و ارفع‌الدوله و چهار تن دیگر از درباریان روسی و ایرانی نشان می‌دهد.

این سفر مظفرالدین‌شاه یکی از انگیزه‌های بیداری ایرانیان بود. زیرا این بمردم بسیار گران افتاد که کشور را گرو گزارند و پول گرفته بتماشای اروپا روند و بدگویی از شاه و اتابک در ایران رواج بسیار گرفته.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 151 : چهارشنبه 31 تیر 1321.


🔶 سعدالدوله

❌ بدخواهان مشروطه

این مرد از پیشگامان مشروطه‌خواهان بود و چون در مجلس یکم یکی از نمایندگان او بود با نطقهای تند نظر مردم را بخود کشید که او را «پدر توده» (ابوالمله) نامیدند و بسیار گرامیش داشتند با اینحال ناگهان از مشروطه برگشت و یکی از بدخواهان پافشار آن گردید و در زمان استبداد کوچک یکی از وزیران بود و سپس سروزیر گردید و اینبود چون آزادیخواهانْ تهران را بگشادند او را از تهران دور راندند که به اروپا رفت و سپس که به ایران بازگشت دیگر کاری نتوانست و همچنان خوار و بدنام زیست تا بدورد زندگی گفت.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 150 : سه‌شنبه 30 تیر 1321.


🔶 رحیمخان چَلَبیانلو و رشیدالملک

❌ بدخواهان مشروطه

یکی از بدخواهان بنام مشروطه رحیمخان چلبیانلو بود. این مرد رئیس عشایر قره‌داغ بود و چون محمدعلی‌میرزا از تبریز به تهران آمد او را همراه آورد. ولی پسرانش در قره‌داغ ماندند و چون درمیان دربار و مجلس کشاکشی درگرفت پسر بزرگ او در قره‌داغ بتاراج و کشتار پرداخت و این کار به یک جوش و خروش بزرگی انجامید و کار بآنجا رسید که رحیمخان را گرفته بزنجیر کشیدند ، سپس رحیمخان خود را بمشروطه‌خواهی زده به تبریز آمد و در انجمن سوگند وفاداری خورد و پول و توپ و قورخانه گرفته به قره‌داغ رفت. لیکن در آنجا بار دیگر بدشمنی مشروطه برخاست و بمحاصره‌ی تبریز آمد. برای دانستن داستان او باید تاریخ هیجده‌ساله دیده شود.

رشیدالملک نیز از بدخواهان بنام مشروطه بود و او نیز داستان بسیاری دارد که باید در آن کتاب دیده شود.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 149 : دوشنبه 29 تیر 1321.


🔶 مستر نوز و همراهش

❌ بدخواهان مشروطه

این عکس نشان می‌دهد نوز بلژیکی را با یک تن بلژیکی دیگر که برای تقلید و ریشخند رخت آخوندی پوشیده‌‌اند. این نوز از دشمنان ایران بود. با اینکه پول هنگفتی از ایران می‌گرفت همیشه بویرانی این کشور می‌کوشید و یکی از کارهای او این بود که بهمه چیز ایرانیان توهین و ریشخند می‌نمود و این است بدینسان رخت پوشیده و عکس برداشته. این عکس یکی از علل جنبش ایرانیان شمرده می‌شود.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 148 : یکشنبه 28 تیر 1321.


🔶 محمدعلی‌میرزا در رخت قزاقی

❌ بدخواهان مشروطه

یکی از کارهای ناستوده‌ی محمدعلی‌میرزا گرایشی بود که از خود بدولت استبدادی روس نشان می‌داد و باری در بیرون خود را نگهداری نمی‌نمود.

در این عکس محمدعلی‌میرزا بروی اسب دیده می‌شود که رخت قزاقی به تن کرده. بریکاد قزاق یک تشکیلاتی روسی بود که در ایران برپا گردیده و در واقع نگهداری سیاست دولت تزاری را می‌کرد. محمدعلی‌میرزا رخت آنها را به تن کرده و عکس برداشته است. همین یکی از ایرادهایی بود که مردم باو می‌گرفتند.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 147 : شنبه 27 تیر 1321.


🔶 سید اکبرشاه

❌ بدخواهان مشروطه

این مرد یکی از روضه‌خوانهای بنام تهران بود و در آغاز جنبش مشروطه خود را بشادروان طباطبایی بسته با آن جنبش همراهی نشان می‌داد. ولی سپس خود را به امامجمعه بست و از بدخواهان مشروطه گردید و از نخستین دسته‌ای بود که در منبرها زبان ببدگویی از مشروطه باز نمودند و سپس به عبدالعظیم رفته بست‌نشینی کردند. سپس این مرد یکی از بدخواهان بنام گردید و در کرمانشاهان و نجف داستانهایی پیدا کرد. چون مرد بی‌باک زمختی بود به هر کجا می‌رسید در منبر از مشروطه بد می‌گفت و مردم را می‌شورانید.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 146 : پنجشنبه 25 تیر 1321.


🔶 حاجی‌آقا محسن عراقی

❌ بدخواهان مشروطه

یکی دیگر از بدخواهان مشروطه حاجی ‌آقا محسن عراقیست. در سال یکم مشروطه که محمدعلی‌میرزا با مجلس و آزادیخواهان نبرد می‌کرد و در همه جا ستمگران و تاراجگران را بآشوب و تاراج بازمی‌داشت ، این مجتهد عراق [عجم] از کسانی بود که فرصت بدست آورد و سواره فرستاده در پیرامون عراق دیههایی را تاراج کرد و کسانی را کشت و پس از آن آشکاره با مجلس دشمنی نشان می‌داد و بارها نام او در مجلس بمیان می‌آمد و از ستمهایش ناله و گله می‌رفت.

قوام‌الملک شیرازی ، حاجی ‌آقا محسن عراقی ، متولی‌باشی قم ، اقبال‌السلطنه‌ی ماکویی ، مظفرالدوله‌ی زنجانی ؛ نامهایی بودند که هر روز در روزنامه‌ها با بدی آورده می‌شد. حاجی‌ آقا محسن در همان سال با مرگ خود درگذشت.


احمد کسروی ، پرچم روزانه ش 145 : چهارشنبه 24 تیر 1321.


😡 حاجی صمدخان مراغه‌ای و روسیان

Показано 20 последних публикаций.