#تکـ_شاخـ•{🦄💜}•

@Tak_Shaakh خوش می آید 0
آیا این کانال شماست؟ برای ویژگی های اضافی مالکیت را تأیید کنید

#ترشحاتـ_مغذیـ_چنـد_نفـر♡《💫😹》♡
#زندگیهـ_سیاهـ■[🎈🐼]■
#مخـ_رد~\✨🕳\~
#تکـ_شاخـ°|🔮💜|°
#خـود_نوشتهـ○(📖✏️)○
#آدمـ_فضاییـ□♡👽👣♡□
eliw🦄
saki🐰
aydw🐼
rmin🐾
asliw🐣
sam🎋
Nstrn💎
Anjl🙊
3zhrw😐
ngr🍫
ayt🎭
heliw💿
mahshid🔪
fwti💣
🌸
tb: @elnaz_taghados
ژئو و زبان کانال
ایران, فارسى
رسته
moder


ژئو کانال
ایران
زبان کانال
فارسى
رسته
moder
اضافه شده به شاخص
31.05.2017 12:05
19 Aug 2017, 15:01 (1369 روز پیش)
آمار انتشار #6499:
هیچ کدامی از کانال ها این نشریه را سهم نگذاشتند
Post views:
تاریخ
افزایش
کل
Sat, 7 Sep
0
392
Sun, 8 Sep
0
392
Mon, 9 Sep
0
392
Tue, 10 Sep
0
392
Wed, 11 Sep
0
392
Thu, 12 Sep
0
392
Fri, 13 Sep
0
392
Sat, 14 Sep
0
392
Sun, 15 Sep
0
392
Mon, 16 Sep
0
392
Tue, 17 Sep
0
392
Wed, 18 Sep
0
392
Thu, 19 Sep
0
392
Fri, 20 Sep
0
392
Sat, 21 Sep
0
392
Sun, 22 Sep
0
392
Mon, 23 Sep
0
392
Tue, 24 Sep
0
392
Wed, 25 Sep
0
392
Thu, 26 Sep
0
392
Fri, 27 Sep
0
392
Sat, 28 Sep
0
392
Sun, 29 Sep
0
392
Mon, 30 Sep
0
392
Tue, 1 Oct
0
392
Wed, 2 Oct
0
392
Thu, 3 Oct
0
392
Fri, 4 Oct
0
392
Sat, 5 Oct
0
392
Sun, 6 Oct
0
392
Mon, 7 Oct
0
392
Tue, 8 Oct
0
392
Wed, 9 Oct
0
392
Thu, 10 Oct
0
392
Fri, 11 Oct
0
392
Sat, 12 Oct
0
392
Sun, 13 Oct
0
392
Mon, 14 Oct
0
392
Tue, 15 Oct
0
392
Wed, 16 Oct
0
392
Thu, 17 Oct
0
392
Fri, 18 Oct
0
392
Sat, 19 Oct
0
392
Sun, 20 Oct
0
392
Mon, 21 Oct
0
392
Tue, 22 Oct
0
392
Wed, 23 Oct
0
392
Thu, 24 Oct
0
392
Fri, 25 Oct
0
392
Sat, 26 Oct
0
392
Sun, 27 Oct
0
392
Mon, 28 Oct
0
392
Tue, 29 Oct
0
392
Wed, 30 Oct
0
392
Thu, 31 Oct
0
392
Fri, 1 Nov
0
392
Sat, 2 Nov
0
392
Sun, 3 Nov
0
392
Mon, 4 Nov
0
392
Tue, 5 Nov
0
392
Wed, 6 Nov
0
392
Thu, 7 Nov
0
392
Fri, 8 Nov
0
392
Sat, 9 Nov
0
392
Sun, 10 Nov
0
392
Mon, 11 Nov
0
392
Tue, 12 Nov
0
392
Wed, 13 Nov
0
392
Thu, 14 Nov
0
392
Fri, 15 Nov
0
392
Sat, 16 Nov
0
392
Sun, 17 Nov
0
392
Mon, 18 Nov
0
392
Tue, 19 Nov
0
392
Wed, 20 Nov
0
392
Thu, 21 Nov
0
392
Fri, 22 Nov
0
392
Sat, 23 Nov
0
392
Sun, 24 Nov
0
392
Mon, 25 Nov
0
392
Tue, 26 Nov
0
392
Wed, 27 Nov
0
392
Thu, 28 Nov
0
392
Fri, 29 Nov
0
392
Sat, 30 Nov
0
392
Sun, 1 Dec
0
392
Mon, 2 Dec
0
392
Tue, 3 Dec
0
392
Wed, 4 Dec
0
392
Thu, 5 Dec
0
392
Fri, 6 Dec
0
392
Sat, 7 Dec
0
392
Sun, 8 Dec
0
392
Mon, 9 Dec
0
392
Tue, 10 Dec
0
392
Wed, 11 Dec
0
392
Thu, 12 Dec
0
392
Fri, 13 Dec
0
392
Sat, 14 Dec
0
392
Sun, 15 Dec
0
392
Mon, 16 Dec
0
392
Tue, 17 Dec
+1
393
Wed, 18 Dec
0
393
Thu, 19 Dec
0
393
Fri, 20 Dec
0
393
Sat, 21 Dec
0
393
Sun, 22 Dec
0
393
Mon, 23 Dec
0
393
Tue, 24 Dec
0
393
Wed, 25 Dec
0
393
Thu, 26 Dec
0
393
Fri, 27 Dec
0
393
Sat, 28 Dec
0
393
Sun, 29 Dec
0
393
Mon, 30 Dec
0
393
Tue, 31 Dec
0
393
Wed, 1 Jan
+1
394
01:01
393
Thu, 2 Jan
0
394
01:01
+1
394
Fri, 3 Jan
0
394
01:01
0
394
Sat, 4 Jan
0
394
01:01
0
394
Sun, 5 Jan
0
394
00:01
0
394
Mon, 6 Jan
0
394
01:01
0
394
Tue, 7 Jan
0
394
00:01
0
394
Wed, 8 Jan
0
394
01:01
0
394
Thu, 9 Jan
0
394
01:01
0
394
Fri, 10 Jan
0
394
01:01
0
394
Sat, 11 Jan
0
394
01:01
0
394
Sun, 12 Jan
0
394
00:01
0
394
Mon, 13 Jan
0
394
00:01
0
394
Tue, 14 Jan
0
394
00:01
0
394
Wed, 15 Jan
0
394
00:01
0
394
Thu, 16 Jan
0
394
01:01
0
394
Fri, 17 Jan
0
394
01:01
0
394
Sat, 18 Jan
+1
395
01:01
0
394
Sun, 19 Jan
0
395
01:01
+1
395
Mon, 20 Jan
0
395
01:01
0
395
Tue, 21 Jan
0
395
01:01
0
395
Wed, 22 Jan
0
395
01:01
0
395
Thu, 23 Jan
0
395
01:01
0
395
Fri, 24 Jan
0
395
01:01
0
395
Sat, 25 Jan
0
395
01:01
0
395
Sun, 26 Jan
0
395
01:01
0
395
Mon, 27 Jan
0
395
01:01
0
395
Tue, 28 Jan
0
395
01:01
0
395
Wed, 29 Jan
0
395
01:01
0
395
Thu, 30 Jan
0
395
00:01
0
395
Fri, 31 Jan
0
395
00:01
0
395
Sat, 1 Feb
0
395
00:01
0
395
Sun, 2 Feb
0
395
00:01
0
395
Mon, 3 Feb
0
395
00:01
0
395
Tue, 4 Feb
0
395
00:01
0
395
Wed, 5 Feb
0
395
00:01
0
395
Thu, 6 Feb
0
395
00:01
0
395
Fri, 7 Feb
0
395
08:01
0
395
Sat, 8 Feb
+1
396
00:01
0
395
Sun, 9 Feb
0
396
00:01
+1
396
Mon, 10 Feb
0
396
00:01
0
396
Tue, 11 Feb
0
396
00:01
0
396
Wed, 12 Feb
0
396
00:01
0
396
Thu, 13 Feb
0
396
00:01
0
396
Fri, 14 Feb
0
396
00:01
0
396
Sat, 15 Feb
0
396
00:01
0
396
Sun, 16 Feb
0
396
00:01
0
396
Mon, 17 Feb
0
396
00:01
0
396
Tue, 18 Feb
0
396
00:01
0
396
Wed, 19 Feb
0
396
00:01
0
396
Thu, 20 Feb
0
396
00:01
0
396
Fri, 21 Feb
0
396
00:01
0
396
Sat, 22 Feb
0
396
01:01
0
396
Sun, 23 Feb
0
396
00:01
0
396
Mon, 24 Feb
0
396
00:01
0
396
Tue, 25 Feb
0
396
00:01
0
396
Wed, 26 Feb
0
396
00:01
0
396
Thu, 27 Feb
0
396
00:01
0
396
Fri, 28 Feb
0
396
00:01
0
396
Sat, 29 Feb
0
396
00:01
0
396
Sun, 1 Mar
0
396
00:01
0
396
Mon, 2 Mar
0
396
00:01
0
396
Tue, 3 Mar
0
396
00:01
0
396
Wed, 4 Mar
0
396
00:01
0
396
Thu, 5 Mar
0
396
01:01
0
396
Fri, 6 Mar
0
396
01:01
0
396
Sat, 7 Mar
0
396
01:01
0
396
Sun, 8 Mar
0
396
00:01
0
396
Mon, 9 Mar
0
396
01:01
0
396
Tue, 10 Mar
0
396
00:01
0
396
Wed, 11 Mar
0
396
00:01
0
396
Thu, 12 Mar
0
396
00:01
0
396
Fri, 13 Mar
0
396
01:01
0
396
Sat, 14 Mar
0
396
01:01
0
396
Sun, 15 Mar
0
396
00:01
0
396
Mon, 16 Mar
0
396
00:01
0
396
Tue, 17 Mar
0
396
01:01
0
396
Wed, 18 Mar
0
396
00:01
0
396
Thu, 19 Mar
0
396
00:01
0
396
Fri, 20 Mar
0
396
00:01
0
396
Sat, 21 Mar
0
396
01:01
0
396
Sun, 22 Mar
0
396
00:01
0
396
Mon, 23 Mar
0
396
00:01
0
396
Tue, 24 Mar
0
396
00:01
0
396
Wed, 25 Mar
0
396
01:01
0
396
Thu, 26 Mar
0
396
00:01
0
396
Fri, 27 Mar
0
396
00:01
0
396
Sat, 28 Mar
0
396
00:01
0
396
Sun, 29 Mar
0
396
00:01
0
396
Mon, 30 Mar
0
396
01:01
0
396
Tue, 31 Mar
0
396
01:01
0
396
Wed, 1 Apr
0
396
01:01
0
396
Thu, 2 Apr
0
396
01:01
0
396
Fri, 3 Apr
0
396
01:01
0
396
Sat, 4 Apr
0
396
00:01
0
396
Sun, 5 Apr
0
396
01:01
0
396
Mon, 6 Apr
0
396
00:01
0
396
Tue, 7 Apr
0
396
01:01
0
396
Wed, 8 Apr
0
396
00:01
0
396
Thu, 9 Apr
0
396
01:01
0
396
Fri, 10 Apr
0
396
00:01
0
396
Sat, 11 Apr
0
396
Sun, 12 Apr
0
396
Mon, 13 Apr
0
396
Tue, 14 Apr
0
396
Wed, 15 Apr
0
396
Thu, 16 Apr
0
396
Fri, 17 Apr
0
396
Sat, 18 Apr
0
396
Sun, 19 Apr
0
396
Mon, 20 Apr
0
396
Tue, 21 Apr
0
396
Wed, 22 Apr
0
396
Thu, 23 Apr
0
396
Fri, 24 Apr
0
396
Sat, 25 Apr
0
396
Sun, 26 Apr
0
396
Mon, 27 Apr
0
396
Tue, 28 Apr
0
396
Wed, 29 Apr
0
396
Thu, 30 Apr
0
396
Fri, 1 May
0
396
Sat, 2 May
+1
397
Sun, 3 May
0
397
Mon, 4 May
0
397
Tue, 5 May
0
397
Wed, 6 May
0
397
Thu, 7 May
0
397
Fri, 8 May
0
397
Sat, 9 May
0
397
Sun, 10 May
0
397
Mon, 11 May
0
397
Tue, 12 May
0
397
Wed, 13 May
0
397
Thu, 14 May
0
397
Fri, 15 May
0
397
Sat, 16 May
0
397
Sun, 17 May
0
397
Mon, 18 May
0
397
Tue, 19 May
0
397
Wed, 20 May
0
397
Thu, 21 May
0
397
Fri, 22 May
0
397
Sat, 23 May
0
397
Sun, 24 May
0
397
Mon, 25 May
0
397
Tue, 26 May
0
397
Wed, 27 May
0
397
Thu, 28 May
0
397
Fri, 29 May
0
397
Sat, 30 May
0
397
Sun, 31 May
0
397
Mon, 1 Jun
0
397
Tue, 2 Jun
0
397
Wed, 3 Jun
0
397
Thu, 4 Jun
0
397
Fri, 5 Jun
0
397
Sat, 6 Jun
0
397
Sun, 7 Jun
0
397
Mon, 8 Jun
0
397
Tue, 9 Jun
0
397
Wed, 10 Jun
0
397
Thu, 11 Jun
0
397
Fri, 12 Jun
0
397
Sat, 13 Jun
0
397
Sun, 14 Jun
0
397
Mon, 15 Jun
0
397
Tue, 16 Jun
0
397
Wed, 17 Jun
0
397
Thu, 18 Jun
0
397
Fri, 19 Jun
0
397
Sat, 20 Jun
0
397
Sun, 21 Jun
0
397
Mon, 22 Jun
0
397
Tue, 23 Jun
0
397
Wed, 24 Jun
0
397
Thu, 25 Jun
0
397
Fri, 26 Jun
0
397
Sat, 27 Jun
0
397
Sun, 28 Jun
0
397
Mon, 29 Jun
0
397
Tue, 30 Jun
0
397
Wed, 1 Jul
0
397
Thu, 2 Jul
0
397
Wed, 19 May
+5
402