نرخ لحظه ای سکه صداقت


Channel's geo and language: Iran, Persian


آدرس ایمیل ما: metagama@proton.me


Channel's geo and language
Iran, Persian
Statistics
Posts filter


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۶:۴۵

🔹دلار: 50,550 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,250,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,350,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,453,021 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,626,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۶:۳۰

🔹دلار: 50,550 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,250,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,453,252 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,627,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۶:۱۵

🔹دلار: 50,550 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,250,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,453,021 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,626,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۶:۰۰

🔹دلار: 50,600 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,250,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,454,868 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,634,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۵:۴۵

🔹دلار: 50,600 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,250,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,455,099 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,635,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۵:۳۰

🔹دلار: 50,600 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,250,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,455,099 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,635,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۵:۱۵

🔹دلار: 50,550 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,250,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,454,868 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,634,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۵:۰۰

🔹دلار: 50,550 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,300,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,454,406 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,632,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۴:۴۵

🔹دلار: 50,550 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,300,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,453,945 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,630,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۴:۳۰

🔹دلار: 50,550 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,300,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,453,714 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,629,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۴:۱۵

🔹دلار: 50,600 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,300,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,453,945 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,630,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۴:۰۰

🔹دلار: 50,550 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,300,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,453,714 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,629,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۴۵

🔹دلار: 50,550 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,300,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,454,176 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,631,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۳۰

🔹دلار: 50,600 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,300,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,455,330 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,636,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۱۵

🔹دلار: 50,600 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,300,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,456,715 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,642,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۰۰

🔹دلار: 50,650 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,300,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,456,946 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,643,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۴۵

🔹دلار: 50,600 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,300,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,456,022 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,639,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۳۰

🔹دلار: 50,600 تومان

🔹درهم: 13,820 تومان

🔹سکه امامی: 29,300,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,456,484 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,641,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۱۵

🔹دلار: 50,600 تومان

🔹درهم: 13,830 تومان

🔹سکه امامی: 29,300,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,456,946 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,643,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh


🗓 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۰۰

🔹دلار: 50,550 تومان

🔹درهم: 13,830 تومان

🔹سکه امامی: 29,300,000 تومان

🔹سکه بهار آزادی: 25,700,000 تومان

🔹نیم سکه: 15,300,000 تومان

🔹ربع سکه: 10,350,000 تومان

🔹سکه گرمی: 5,700,000 تومان

🔹طلای 18 عیار هر گرم: 2,455,561 تومان

🔹مثقال طلای آبشده: 10,637,000 تومان

🔹اونس طلا: 2,004.55 دلار

📣 نرخ لحظه‌ای صداقت
@qheimat_sekeh

20 last posts shown.