قطعات لوسترقصرزرین


Channel's geo and language: Iran, Persian


تولید قطعات لوستر،شمعدان(دایکاست و ریخته گری)
شعبه ۱/تهران پانزده خرداد غربی کوچه اکبرنژاد پلاک ۱۷۵
۵۵۵۹۹۷۲۸-۵۵۶۹۰۱۰۹
شعبه ۲/ تهران خیابان خاوران مخبر جنوبی پلاک ۳۰
۳۳۷۰۰۴۰۱-۳۳۷۰۰۴۰۲
@Ghasreezarrinتماس با مدیر
telegram.me/ghasrezarrin
www.ghasrezarin.ir


Channel's geo and language
Iran, Persian
Statistics
Posts filter


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #شاخه_گلوریا_s_دوشعله


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 https://b2n.ir/Ghasrezarin134
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #شاخه_نیلوفر_دوشعله


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 https://b2n.ir/Ghasrezarin133
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #شاخه_باربد_دوشعله


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 https://b2n.ir/Ghasrezarin132
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #ته_بست_شاتوتی_کوچک


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 https://b2n.ir/Ghasrezarin131
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر
گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #شاخه_آمیتیس_تک و دوشعله


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 https://b2n.ir/Ghasrezarin130
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #شاخه_مانی


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 https://b2n.ir/Ghasrezarin129
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #شاخه_اریس


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 https://b2n.ir/Ghasrezarin128
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #کاپ_سپیدار


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 https://b2n.ir/Ghasrezarin127
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #درطوقه_سپیدار


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 https://b2n.ir/Ghasrezarin126
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #شاخه_سپیدار


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 https://b2n.ir/Ghasrezarin125
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #شاخه_سپیدار_تک_شعله


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 https://b2n.ir/Ghasrezarin125
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #شاخه_سپیدار_دوشعله


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 https://b2n.ir/Ghasrezarin124
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #شاخه_آرامیس_S


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 https://b2n.ir/Ghasrezarin123
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


باعرض سلام و احترام؛
به اطلاع همکاران گرامی میرساند
با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه،
کلیه قطعات از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ با ۵ ٪ افزایش قیمت
نسبت به لیست عرضه میگردد.

شعبه بازار (پانزده خردادغربی)
☎️۵۵۵۹۹۷۲۸_۵۵۶۹۰۱۰۹

شعبه خیابان مخبر جنوبی
☎️۳۳۷۰۰۴۰۱_۲

قطعات لوسترقصرزرين

@ghasrezarrin


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #شاخه_پرنس


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 http://bit.ly/Ghasrezarin121
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


باعرض سلام و احترام؛
به اطلاع همکاران گرامی میرساند
با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه،
کلیه قطعات از روز یکشنبه مورخ
۱۴۰۰/۹/۷
با ۵ ٪ افزایش قیمت
نسبت به لیست عرضه میگردد.
قطعات لوسترقصرزرين
@ghasrezarrin


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #شاخه_آناهیتا


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 http://bit.ly/Ghasrezarin120
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #شاخه_کاپری_کوچک


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 http://bit.ly/Ghasrezarin119
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر


گروه تولیدی قصر زرین

🔻 نام قطعه : #شاخه_کاپری_عاج_فیلی


📮 شعبه ۱: تهران خیابان پانزده خرداد غربی کوچه اکبر نژاد پلاک۱۷۵
☎ ۰۲۱-۵۵۵۹۹۷۲۸ | ۰۲۱-۵۵۶۹۰۱۰۹

📮 شعبه ۲: تهران خیابان خاوران، مخبرجنوبی پلاک ۳۰
☎ ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۱ | ۰۲۱-۳۳۷۰۰۴۰۲

🔸 بازدید تصاویر تکمیلی از طریق لینک زیر:
🌐 http://bit.ly/Ghasrezarin118
📡 @ghasrezarrin
#قطعات_لوستر

20 last posts shown.

1 210

subscribers
Channel statistics