فرنگ‌نامه

@farangnameh Like 0
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

Channel's geo & Language
Iran, Farsi
Category
not specified


Channel's geo
Iran
Channel language
Farsi
Category
not specified
Added to index
06.06.2017 13:57
9 Jun 2017, 11:08 (1158 days ago)
⭕️ انتخاباتِ بریتانیا

◀️ آخرینِ نتایجِ رسمیِ انتخابات و تعیینِ تکلیفِ 647 کرسی از مجموعِ 650 کرسیِ پارلمان و پراکندگیِ آن در سطحِ بریتانیا. / منبعِ تصویر : نیویورک تایمز

✔️ @farangnameh