ارزانسری نوین(تولید و پخش روبالشی.حوله.پتو و تزئینات اشپزخانه)


Channel's geo and language: Iran, Persian


ادرس : همدان راسته دباغ خانه جنب پارکینگ طبقاتی
شماره تماس:09057677604
ادمین کانال:
@Z_novin7604
کانال ارسالی ها 👇👇👇
@ersale_novin
پیج ما در اینستاگرام 👇👇👇👇
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1mdgj7qqtg9bo&utm_content=g6it20w


Channel's geo and language
Iran, Persian
Read channel

Posts views

Post
Views
Graph
1
hour
2
hour
3
hour
4
hour
5
hour
6
hour
7
hour
8
hour
9
hour
10
hour
11
hour
12
hour
13
hour
14
hour
15
hour
16
hour
17
hour
18
hour
19
hour
20
hour
21
hour
22
hour
23
hour
24
hour
Post #34034

27 Sep, 09:50

15
0
n/a n/a 6.7%
1
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Post #34033

27 Sep, 09:04

15
0
60%
9
33.3%
5
6.7%
1
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Post #34032

27 Sep, 08:54

19
0
n/a n/a 21.1%
4
5.3%
1
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Post #34029

24 Sep, 22:23

101
0
5%
5
6.9%
7
2%
2
n/a n/a 1%
1
n/a 1%
1
2%
2
2%
2
2%
2
2%
2
3%
3
2%
2
n/a 2%
2
2%
2
n/a 1%
1
n/a n/a n/a 1%
1
1%
1
Post #34030

24 Sep, 22:23

114
0
4.4%
5
6.1%
7
1.8%
2
n/a n/a 0.9%
1
n/a 0.9%
1
1.8%
2
1.8%
2
1.8%
2
1.8%
2
2.6%
3
1.8%
2
n/a 1.8%
2
1.8%
2
n/a 0.9%
1
n/a n/a n/a 0.9%
1
0.9%
1
Post #34031

24 Sep, 22:23

115
0
4.3%
5
6.1%
7
1.7%
2
n/a n/a 0.9%
1
n/a 0.9%
1
1.7%
2
1.7%
2
1.7%
2
1.7%
2
2.6%
3
1.7%
2
n/a 1.7%
2
1.7%
2
n/a 0.9%
1
n/a n/a n/a 0.9%
1
0.9%
1
Post #34025

21 Sep, 22:30

11
0
27.3%
3
n/a 9.1%
1
9.1%
1
n/a n/a n/a n/a 54.5%
6
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Post #34024

21 Sep, 21:01

17
0
52.9%
9
n/a n/a 5.9%
1
5.9%
1
n/a n/a n/a n/a 29.4%
5
5.9%
1
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Post #33919

19 Sep, 23:34

147
0
4.8%
7
0.7%
1
n/a 0.7%
1
n/a 0.7%
1
n/a 2%
3
0.7%
1
0.7%
1
4.1%
6
0.7%
1
2%
3
4.1%
6
0.7%
1
0.7%
1
0.7%
1
0.7%
1
1.4%
2
n/a 1.4%
2
0.7%
1
n/a n/a
Post #33920

19 Sep, 23:34

147
0
4.8%
7
0.7%
1
n/a 0.7%
1
n/a 0.7%
1
n/a 2%
3
0.7%
1
0.7%
1
4.1%
6
0.7%
1
2%
3
4.1%
6
0.7%
1
0.7%
1
0.7%
1
0.7%
1
1.4%
2
n/a 1.4%
2
0.7%
1
n/a n/a
Post #33921

19 Sep, 23:34

162
0
4.3%
7
0.6%
1
n/a 0.6%
1
n/a 0.6%
1
n/a 1.9%
3
0.6%
1
0.6%
1
3.7%
6
0.6%
1
1.9%
3
3.7%
6
0.6%
1
0.6%
1
0.6%
1
0.6%
1
1.2%
2
n/a 1.2%
2
0.6%
1
n/a n/a
Post #33922

19 Sep, 23:34

162
0
4.3%
7
0.6%
1
n/a 0.6%
1
n/a 0.6%
1
n/a 1.9%
3
0.6%
1
0.6%
1
3.7%
6
0.6%
1
1.9%
3
3.7%
6
0.6%
1
0.6%
1
0.6%
1
0.6%
1
1.2%
2
n/a 1.2%
2
0.6%
1
n/a n/a
Post #33923

19 Sep, 23:34

170
0
4.1%
7
0.6%
1
n/a 0.6%
1
n/a 0.6%
1
n/a 1.8%
3
0.6%
1
0.6%
1
3.5%
6
0.6%
1
1.8%
3
3.5%
6
0.6%
1
0.6%
1
0.6%
1
0.6%
1
1.2%
2
n/a 1.2%
2
0.6%
1
n/a n/a
Post #33924

19 Sep, 23:34

170
0
4.1%
7
0.6%
1
n/a 0.6%
1
n/a 0.6%
1
n/a 1.8%
3
0.6%
1
0.6%
1
3.5%
6
0.6%
1
1.8%
3
3.5%
6
0.6%
1
0.6%
1
0.6%
1
0.6%
1
1.2%
2
n/a 1.2%
2
0.6%
1
n/a n/a
Post #33925

19 Sep, 23:34

188
0
4.3%
8
0.5%
1
n/a 0.5%
1
n/a 0.5%
1
n/a 1.6%
3
0.5%
1
0.5%
1
3.2%
6
0.5%
1
2.1%
4
2.7%
5
0.5%
1
0.5%
1
0.5%
1
0.5%
1
1.1%
2
n/a 2.1%
4
1.1%
2
n/a n/a
Post #33926

19 Sep, 23:34

188
0
4.3%
8
0.5%
1
n/a 0.5%
1
n/a 0.5%
1
n/a 1.6%
3
0.5%
1
0.5%
1
3.2%
6
0.5%
1
2.1%
4
2.7%
5
0.5%
1
0.5%
1
0.5%
1
0.5%
1
1.1%
2
n/a 2.1%
4
1.1%
2
n/a n/a
Post #33927

19 Sep, 23:34

189
0
4.2%
8
0.5%
1
n/a 0.5%
1
n/a 0.5%
1
n/a 1.6%
3
0.5%
1
0.5%
1
3.2%
6
0.5%
1
2.1%
4
2.6%
5
0.5%
1
0.5%
1
0.5%
1
0.5%
1
1.1%
2
n/a 2.1%
4
1.1%
2
n/a n/a
Post #33918

19 Sep, 23:34

147
0
4.8%
7
0.7%
1
n/a 0.7%
1
n/a 0.7%
1
n/a 2%
3
0.7%
1
0.7%
1
4.1%
6
0.7%
1
2%
3
4.1%
6
0.7%
1
0.7%
1
0.7%
1
0.7%
1
1.4%
2
n/a 1.4%
2
0.7%
1
n/a n/a
Post #33908

19 Sep, 23:34

124
0
5.6%
7
0.8%
1
0.8%
1
0.8%
1
n/a 0.8%
1
n/a 3.2%
4
0.8%
1
0.8%
1
4.8%
6
n/a 2.4%
3
3.2%
4
0.8%
1
0.8%
1
0.8%
1
0.8%
1
1.6%
2
n/a 1.6%
2
0.8%
1
n/a n/a
Post #33909

19 Sep, 23:34

126
0
5.6%
7
0.8%
1
0.8%
1
0.8%
1
n/a 0.8%
1
n/a 3.2%
4
0.8%
1
0.8%
1
4.8%
6
n/a 2.4%
3
4%
5
0.8%
1
0.8%
1
0.8%
1
0.8%
1
1.6%
2
n/a 1.6%
2
0.8%
1
n/a n/a