تکستوگرافی

@TEXTOGHRAPHY Like 0
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

ارتباط با ادمین:
Channel's geo & Language
Iran, Farsi
Category
not specified


Channel's geo
Iran
Channel language
Farsi
Category
not specified
Added to index
21.06.2017 23:50
26 Feb 2020, 19:20 (337 days ago)
Forwarded from: HISTOGRAPHY
📚بر کلاهخود تیمور لنگ نوشته بود: هرکس مقبره ام را به هم ریزد دچار جنگی عظیم میشود. استالین دستور حفر قبرش را داد. 3 روز بعد هیتلر به شوروی حمله کرد


@HISTOGRAPHY