حماسه ارديبهشت

@HamasehOrdibehesht Like 0
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

آخرين اخبار و اطلاعات در مورد انتخابات رياست جمهورى دوره دوازدهم..
ليست نهايي كانديداهاى رياست جمهوري ..
راست آزمايي آمارهاى ارائه شده توسط كانديداها..
آخرين تفسيرها و موضع گيرى ها...
اعلام نتايج .
Channel's geo & Language
Iran, Farsi
Category
not specified


Channel's geo
Iran
Channel language
Farsi
Category
not specified
Added to index
23.05.2017 10:47
22 May 2017, 19:03 (973 days ago)
Post statistics #844:
None of the channels forwarded this publication
Views by days:
Date Day Summary
23 Jul, Mon 0 400
24 Jul, Tue 0 400
25 Jul, Wed 0 400
26 Jul, Thu +1 401
27 Jul, Fri 0 401
28 Jul, Sat 0 401
29 Jul, Sun 0 401
30 Jul, Mon 0 401
31 Jul, Tue 0 401
1 Aug, Wed 0 401
2 Aug, Thu 0 401
3 Aug, Fri 0 401
4 Aug, Sat 0 401
5 Aug, Sun 0 401
6 Aug, Mon 0 401
7 Aug, Tue 0 401
8 Aug, Wed 0 401
9 Aug, Thu 0 401
10 Aug, Fri 0 401
11 Aug, Sat 0 401
12 Aug, Sun 0 401
13 Aug, Mon 0 401
14 Aug, Tue 0 401
15 Aug, Wed 0 401
16 Aug, Thu 0 401
17 Aug, Fri 0 401
18 Aug, Sat 0 401
19 Aug, Sun 0 401
20 Aug, Mon 0 401
21 Aug, Tue 0 401
22 Aug, Wed 0 401
23 Aug, Thu 0 401
24 Aug, Fri 0 401
25 Aug, Sat 0 401
26 Aug, Sun 0 401
27 Aug, Mon 0 401
28 Aug, Tue 0 401
29 Aug, Wed 0 401
30 Aug, Thu 0 401
31 Aug, Fri 0 401
1 Sep, Sat 0 401
2 Sep, Sun 0 401
3 Sep, Mon 0 401
4 Sep, Tue 0 401
5 Sep, Wed 0 401
6 Sep, Thu 0 401
7 Sep, Fri 0 401
8 Sep, Sat 0 401
9 Sep, Sun 0 401
10 Sep, Mon 0 401
11 Sep, Tue 0 401
12 Sep, Wed 0 401
13 Sep, Thu 0 401
14 Sep, Fri 0 401
15 Sep, Sat 0 401
16 Sep, Sun 0 401
17 Sep, Mon 0 401
18 Sep, Tue 0 401
19 Sep, Wed 0 401
20 Sep, Thu 0 401
21 Sep, Fri 0 401
22 Sep, Sat 0 401
23 Sep, Sun 0 401
24 Sep, Mon 0 401
25 Sep, Tue 0 401
26 Sep, Wed 0 401
27 Sep, Thu 0 401
28 Sep, Fri 0 401
29 Sep, Sat 0 401
30 Sep, Sun 0 401
1 Oct, Mon 0 401
2 Oct, Tue 0 401
3 Oct, Wed 0 401
4 Oct, Thu 0 401
5 Oct, Fri 0 401
6 Oct, Sat 0 401
7 Oct, Sun 0 401
8 Oct, Mon 0 401
9 Oct, Tue 0 401
10 Oct, Wed 0 401
11 Oct, Thu 0 401
12 Oct, Fri +1 402
13 Oct, Sat 0 402
14 Oct, Sun 0 402
15 Oct, Mon 0 402
16 Oct, Tue 0 402
17 Oct, Wed 0 402
18 Oct, Thu 0 402
19 Oct, Fri 0 402
20 Oct, Sat 0 402
21 Oct, Sun +1 403
22 Oct, Mon 0 403
23 Oct, Tue 0 403
24 Oct, Wed 0 403
25 Oct, Thu 0 403
26 Oct, Fri 0 403
27 Oct, Sat 0 403
28 Oct, Sun 0 403
29 Oct, Mon 0 403
30 Oct, Tue 0 403
20 Jan, Mon 0 409